Bewustmaker
voor rust, ruimte en richting
Bewustmaker
voor rust, ruimte en richting

Algemene voorwaarden


Dit zijn de algemene voorwaarden bij alle diensten en producten van Bewustmaker. Als je bezwaren, vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, dan horen wij dit erg graag via onze contactpagina.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. Bewustmaker: gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Klant: afnemer van een dienst of product van Bewustmaker
 3. Diensten en producten: diensten en producten die een klant kan afnemen bij Bewustmaker, zoals een cursus.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening of levering van een product

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle diensten en producten van Bewustmaker, ook als een derde partij wordt ingehuurd om diensten te verlenen namens Bewustmaker.
 2. Bij wijziging of aanvulling van deze voorwaarden, laat Bewustmaker dat weten via de contactgegevens van de Klant die bij ons bekend zijn. Als Bewustmaker de Klant niet kan bereiken, zijn de gewijzigde voorwaarden wel van toepassing. Als er tijd nodig is om aan de wijzigingen of aanvullingen te voldoen, krijgt Bewustmaker de tijd om aan deze wijzigingen of aanvullingen te voldoen en dit is nooit grond om deze voorwaarden op te zeggen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klanten (van diensten en producten van Bewustmaker) of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Inschrijving, betaling en prijzen

 1. Diensten en producten van Bewustmaker worden uitsluitend vooraf -zonder termijnen of voorwaarden- en online -op de website van het desbetreffende dienst of product- door de Klant betaald.
 2. Cursus specifiek: de betaling geldt als de definitieve inschrijving voor de cursus.
 3. De prijzen op de productwebsite van Bewustmaker zijn van toepassing, oude prijzen en prijzen op websites van derden zijn nadrukkelijk niet van toepassing.
 4. Bewustmaker kan ten alle tijden de prijzen wijzigen. Prijswijzigingen gelden nooit voor reeds betaalde termijnen.

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden

 1. Klant heeft na betaling voor een dienst of product zonder redevoering een herroepingsrecht van 14 dagen, waarna Bewustmaker het volledige aankoopbedrag binnen twee weken terugstort.
 2. Cursus specifiek: Bij annulering tussen 14 dagen na betaling en 14 dagen tot aanvang van een cursus krijgt Klant 50% van het betalingsbedrag terug. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van een eerste cursusdag kan een Klant ter voorkoming van inkomstenderving helaas geen betalingsbedrag terugkrijgen. Klant kan altijd kosteloos een cursus-reservering van datum wijzigen tot 14 dagen voor aanvang van de cursus.
 3. Cursus specifiek: Bij minder dan vijf aanmeldingen voor een cursus, behoudt Bewustmaker zich het recht voor om een cursus te annuleren. Het betaalde cursusgeld wordt in dat geval teruggestort naar de Klant.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bewustmaker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Intellectueel eigendom: De idee├źn, achterliggende concepten, het copyright, en het auteursrecht op alle diensten en producten van Bewustmaker en op alle eventueel verstrekte materiaal blijven eigendom van Bewustmaker. Uitgereikt materiaal wordt eigendom van de Klant, maar het is niet toegestaan dit te veelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bewustmaker.
 3. Bij inbreuk op deze voorwaarden, behoudt Bewustmaker het recht om onze dienst aan de Klant per direct te blokkeren, zonder restitutie.
 4. Cursus specifiek: Eenieder die vanuit Bewustmaker betrokken is bij de uitvoering van een cursus en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.
 5. Cursus specifiek: Bewustmaker en iedere cursist (Klant) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 6. Cursus specifiek: Bewustmaker biedt cursussen zonder eindtoets en zonder vereiste vooropleiding.

Artikel 6. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Bewustmaker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien redelijkerwijs begrijpelijk is dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Bewustmaker is niet gehouden aan het nakomen van verplichtingen als Bewustmaker daardoor gehinderd wordt door een omstandigheid -voorzien of niet voorzien- die niet te wijten is aan schuld, en door situaties van overmacht door buitenkomende oorzaken waarop Bewustmaker geen invloed kan uitoefenen. Bij cursussen en ziekte van een docent, zullen alle ingeschreven cursisten daarvan per e-mail zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld en zijn cursisten welkom op een reeds geplande of nieuw te plannen cursusdatum.
 3. Bewustmaker is niet aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die de Klant kan lijden door gebruik van diensten en/of producten van Bewustmaker.
 4. Klanten van diensten en producten van Bewustmaker vrijwaren Bewustmaker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bewustmaker toerekenbaar is.

Artikel 7. Vragen, tevredenheid en klachten

 1. Bij vragen kan een Klant Bewustmaker 24 uur per dag een bericht sturen via de contactpagina van de website. Bewustmaker streeft ernaar administratieve en inhoudelijke e-mails zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee dagen te beantwoorden.
 2. Een Klant van diensten of producten van Bewustmaker die ontvreden is, of opmerkingen of tips of vragen heeft, wordt met klem verzocht dit altijd te laten weten aan Bewustmaker.
 3. Cursus specifiek: aan het eind van een cursus vraagt Bewustmaker de Klant naar de tevredenheid over de cursus via een feedback formulier.
 4. Bewustmaker stelt het op prijs als de Klant eventuele klachten direct meldt. Bewustmaker neemt de klacht altijd serieus en zal met de Klant naar een oplossing zoeken.
 5. Eventuele schriftelijke klachten dienen via de contactpagina van de website uiterlijk 14 dagen na afloop van de dienst (cursus) binnen te zijn bij Bewustmaker.
 6. Bij schriftelijke klachten stuurt Bewustmaker binnen twee weken bericht van ontvangst van de klacht. In dat bericht staat hoe Bewustmaker de klacht wil behandelen. Bewustmaker streeft ernaar een klacht binnen zes weken af te handelen.
 7. Alle klachten en alle resulterende communicatie worden geregistreerd en tenminste 2 jaar bewaard.
 8. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 9. Bij een klacht zullen beide partijen zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen om in onderling overleg de klacht af te handelen. Wanneer Bewustmaker en de Klant niet tot overeenstemming komen, wordt de klacht doorgegeven aan Niels Gorisse, mediator. Het oordeel van de mediator is bindend, dat wil zeggen dat Bewustmaker verplicht is het advies op te volgen

Artikel 8. Algemeen juridische voorwaarden

 1. Als deze voorwaarden niet voldoen, zijn de Europese en Nederlandse wetgeving van toepassing, inclusief de Wet bescherming persoonsgegevens en de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.
 2. Als een bevoegde rechter bepaalt dat een artikel uit deze voorwaarden ongeldig is, dan wordt dat artikel verwijderd of aangepast, zonder dat dit de rechtsgeldigheid van de overige artikelen aantast. De overblijvende artikelen blijven van kracht en afdwingbaar.